ارزش - Value

 
ارزش چهار سال را،
از یک فارغ التحصیل دانشگاهبپرس

.  To realize
The value of four years:
Ask a graduate.
 


ارزش یک سال را،
از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی
مردود شدهاست

. To realize
The value of one year:
Ask a student who
Has failed a final exam.
 

 

 ارزش یک ماه را،
از مادری بپرس که
کودک نارس بهدنیا آورده است

. To realize
The value of one month:
Ask a mother who has given birth to a premature baby.
 

 

ارزش یک هفته را،
از ویراستار یکمجله هفتگی بپرس

. To realize
The value of one week:
Ask an editor of a weekly newspaper.
 


ارزش یک ساعت را،
عاشقانی بپرس که
در انتظارزمان قرار ملاقات هستند

. To realize
The value of one hour:
Ask the lovers who are waiting to meet.
 


ارزش یک دقیقه را،
از کسی بپرس که
بهقطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است

 To realize
The value of one minute:
Ask a person who has missed the train, bus or plane.
 


ارزش یک ثانیهرا،
از کسی بپرس که
از حادثه ای جان سالم به در برده است

To realize
The value of one-second:
Ask a person who has survived an accident.
 

ارزش یک میلی ثانیه را،
از کسی بپرس که در مسابقات المپیک،
مدالنقره برده است

. To realize
The value of one millisecond:
Ask the person who has won a silver medal in the Olympics.
 


زمان برای هیچکس صبر نمیکند.
قدر هر لحظه خود را بدانید.
قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگربتوانید
آن را با دیگران نیز تقسیمکنید

  Time waits for no one. Treasure every moment you have. You will treasure it even more when you can share it  with someone special.
 


برای پی بردن به ارزش یک دوست،
آن را ازدست بده

. To realize the value of a friend:
Lose one.

/ 0 نظر / 8 بازدید