رموز آداب معاشرت

عدمتوجه:

روی برگرداندن از شخصی که در حال صحبت با شماست، نشانه بیادبی است. بذل توجه یکی از اصلی ترین نشانه های آداب معاشرت، و بهترین تمجید از طرفمقابل است. برای کسب نتیجه بهتر، می توانید با حالت های مختلف صورت و بدن حرکات بدننشان دهید که به بحث علاقه مند هستید.

شـُل دستدادن:

این حرکت نشان دهنده عدم اطمینان شما به خود است. به نرمیدست بدهید. این کار بیانگر اعتماد به نفس، خونگرمی،‌ گشاده رویی و صداقت است. ولیمراقب باشید زیاده روی نکنید و دست طرف مقابل را خیلی محکم نفشارید، چون آن وقت فکرمی کند که شما آدمی سلطه جو و طالب برتری هستید.

پشت کردن بهدیگری:

زبان بدن (ایما و اشاره ها) شما می تواند شخصیتتان را نشاندهد. اگر به خوبی با همکار خود برخورد نکنید، اعلام کرده اید که هیچ علاقه ای بهصحبت ندارید. این کار به نوعی توهین است و می تواند منجر به ایجاد احساسات و تفکراتمنفی و حتی خصمانه دیگران نسبت به شما شود.

سیگارکشیدن:

امروزه، در بیشتر قرارملاقات های عمومی از سیگار کشیدن بهشدت اجتناب می شود. امتحانش مجانی است؛ در جمع سیگار آتش بزنید تا چه غیر سیگاری هاو چه سیگاری های مطیع قانون از شما بیزار شوند!

برداشتن ظرف نوشیدنی بادست راست:

همیشه نوشیدنی خود را با دست چپ بردارید. این طوری میتوانید هنگام برخورد با دیگری، بدون دردسر و ریختن نوشیدنی روی لباس های خود یا طرفمقابل، با او دست بدهید. به علاوه دست راستتان گرم می ماند، چرا که نگهداری نوشیدنیبا یخ، دستتان را سرد و مرطوب می کند.

نپوشیدنکت:

هیچ وقت لباسی مانند کت را در نیاورید یا اگر فرضاً برای کلاسگذاشتن کراوات زده اید، گره کراوات خود را شل نکنید مگر این که میزبان پیش از شما،چنین کاری بکند. به طور کلی، لباس نامرتب در نشست های عمومی بسیار ناپسند است.

بیش از حد نزدیکایستادن:

هر یک از ما برای خود یک «حد آسودگی» داریم (که درافرادمختلف، متفاوت است) و دوست نداریم دیگران بدون اجازه به این فضای شخصی تجاوز کنند. اگر هم کسی این کار را بکند سعی داریم از او دوری کنیم و از متجاوز به خاطر نزدیکیبیش از حد بیزار می شویم.

 

 

بلند صحبتکردن:

با صدای بلند صحبت نکنید. این کار شما را مغرور و از خودراضی جلوه می دهد. صدایتان باید آرام و یکنواخت باشد و لحنتان باید با زمان وموقعیت حاضر در آن هماهنگ باشد.

زمان پایانمیهمانی:

یک مهمانی رسمی هیچ وقت نباید بیشتر از دو ساعت طول بکشد. ساعت 6 بعدازظهر شروع شود و حداکثر تا ساعت 8 به پایان برسد. تا نیم ساعت پس ازساعت پایان مهمانی باید آنجا را ترک کرده باشید.

صحبتهمزمان:

وقتی شخص دیگری صحبت می کند، بهترین روش اهانت کردن پریدنوسط حرف اوست! قبل از پاسخ دادن، اجازه دهید حرفش را تمام کند. به این ترتیب نشانمی دهید که فرد مؤدبی هستید و طرف مقابل هم بهتر می تواند گفته های شما را بشنود وبفهمد. در ضمن راز سخنور خوب شدن، خوب گوش کردن است.

/ 0 نظر / 5 بازدید