زیبا و پندآموز

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. "نارسیس"

 

  برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست. لازم نیست آن را در قلبش فروکنی یا گلویش را با آن بشکافی.پرهایش رابزن...خاطره پریدن با او کاری میکند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند.

 

 

 هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلبچنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم. "هلن کلر"

 

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید

 

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آنعادت کرده ایم " پائولو کوئلیو"

   

مجنون هنگام راه رفتن کسی را به جز لیلی نمی دید. روزی شخصی در حال نمازخواندن در راهی بود و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کرد. مردنمازش را قطع کرد و داد زد هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی مجنون به خود آمد وگفت: من که عاشق لیلی هستم تورا ندیدم تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که منبین تو و خدایت فاصله انداختم؟

/ 1 نظر / 25 بازدید
وهاب

سلام آقا حمید وبلاگت قشنگه ولی با قالبش حال نکردم مبارکه باز هم سر می زنم