بسم الله الرحمن الرحیم


+ سخنان حکیمانه بزرگان

وقتی انتظار بھترین پیشامد را دارید نیروی
مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بھترین
ھا را جذب می کند
اگر انتظار بدترینھا را داشته باشید از مغز قدرت
دافعه ا ی رھا می کنید که سبب می شود بھترینھا
از شما بگریزد حیرت انگیز است .
ویلیام جییمز


آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش
باشد . بزرگمھر


تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را
زندگی کنیم .
سانتا بان.

 و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری
سپرده شود
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که
شھد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه
مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبران


خویشتن و مردم را ھنگامی می شناسی ، که تنھا
شوی . اُرد بزرگ


از ابرانسان است که انسان ھای برتر دلگرمی و
شجاعت می گیرند . فردریش نیچه


اول اندیشه، وانگھی گفتار . لائوسته.


اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود
بیاموزند، صداقت است. شوپنھاور


آن که آرزوی سروری دارد باید ھنر بسیار داشته
باشد. بزرگمھر.


ھنگامی که در سکوت شب گوش فرا دھی خواھی
شنید که کوھھا و دریاھا و جنگلھا با خود کم بینی
و ھراس خاصی نیایش می کنند . جبران خلیل
جبران.


جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و
شھرت ، ھیچکدام با تندرستی برابری نمی کند .
برای حفظ تندرستی باید از ھر چیز که برای
تندرستی مضر است پرھیز کرد . مخصوصاً از
شھوت روانی . شوپنھاور.


اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید وخود را
بیابید.وتنھا آن گاه که ھمگان مرا انکار
کردید، نزد شما باز خواھم آمد . فردریش نیچه

میھمانی ھای فراوان از ارزش آدمی می کاھد ،
مگر دیدار پدر و مادر . اُرد بزرگ.


آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به
تکرار آنند . سانتایانا.


بزرگی و تنھا ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار
آندرومدا.


در ھنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندھی
، بویژه ھنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه
خویش را برای ھمیشه از دست می دھی .

اُرد بزرگ.

نویسنده : حمید رضا ثابتی ; ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۱
comment نظرات () لینک